آموزگار ابتدایی

مشاور استخدامی آموزگار ابتدایی

آموزگار ابتدایی

مشاور استخدامی آموزگار ابتدایی

آموزگار ابتدایی

🎓 کارشناسی ارشد علوم تربیتی ، گرایش برنامه ریزی درسی

سربلندی کسانی که به خوبی به کودکان آموزش می‌دهند، به اندازه‌ی همان کسانی است که آنها را به دنیا می‌آورند: گروه دوم به آنها زندگی می‌بخشند و گروه نخست، راه خوب زندگی کردن را به آنها می‌آموزند * ارسطو

🔻 اگر ذکر منبع مطلبی فراموش شده ، اطلاع رسانی کنید لطفا.

آیدی تلگرام : reza_HAm

آخرین نظرات

منابع،تست و نکات مهم استخدام آموزگار ابتدایی99 کلیک کنید


3 – کدام تجربه عینی تر است؟
1. استفاده از نقشه
2. تماشای فیلم
3. دیدن باغ وحش
4. ساختن چیزی

4 – در روش تدریس آموزش مفاهیم معلم پس از ارائه مقدمات :
1. صفات مفهوم را پیچیده می سازد
2. مثالهای مثبت و منفی ارائه می دهد
3. مفهوم جدید را تعریف می کند
4. یادگیرنده را با مسأله ای مواجه می سازد

5 – کدام مورد جزء نکاتی است که سخنران باید در ضمن سخنرانی به آن توجه داشته باشد؟
1. ارزشیابی کردن از دانش آموزان
2. توجه به وضعیت (فیزیکی و روانی) دانش آموزان در کلاس
3. تعیین هدفهای کلی و رفتاری
4. طرحریزی سخنرانی در سه بخش (مقدماتی، میانی، پایانی)

6 – هنگامی که دانش آموز درک کند که رعایت قوانین عبور و مرور در خیابان به نفع او بوده و عدم رعایت آن می تواند سلامتی او را به خطر اندازد به چه مرحله ای از حوزه عاطفی رسیده است؟
1. ارزش گذاری
2. توصیف
3.درک مطلب
4.سازماندهی

7 – کاربرد نظریه یادگیری اجتماعی در تدریس چیست؟
1. استفاده ازوسایل آموزشی و کمک آموزشی در تدریس
2. تشویق دانش آموزان به تحقیق د رمورد مسائل اجتماعی
3. توسعه روابط اجتماعی و بحث و گفتگو بین دانش آموزان
4. وادار کردن دانش آموزان به مشاهده امور به جای دادن تکلیف

8 – چگونه در فرآیند تدریس «یادگیری معنی دار» صورت خواهد گرفت؟
1. وقتی فرضیه با مسأله ارتباطی نداشته باشد
2. وقتی که مثالها و تمرین های لازم در کلاس حل شوند
3. وقتی که مفاهیم جدید ریشه در مفاهیم گذشته داشته باشد
4. وقتی معلم از الگوی حل مسأله استفاده نماید

9 – کدام روش بیشتر می تواند قدرت انتقادگری و انتقادپذیری دانش آموزان را تقویت کند؟
1. آزمایشگاهی
2. ایفای نقش
3. بحث گروهی
4.پرسش و پاسخ

10 – بزرگترین امتیاز هدفهای رفتاری نسبت به هدفهای غیررفتاری این است که هدفهای رفتاری :
1. به راحتی قابل اندازه گیری هستند
2. بیشتر مورد علاقه شاگردان می باشند
3. کمتر مورد ایراد واقع شده اند
4. موجب پرورش تفکر شاگردان می شوند

11. ارزشیابی تشخیصی در چه مواردی اجرا می شود؟
1. برای ارزشیابی ساخت شناختی دانش آموز و معلم
2. برای بررسی تحقق هدفهای آموزشی مرحله به مرحله هر بخش
3. برای تعیین معلومات ورودی و کشف مشکلات دانش آموز
4. برای تعیین مقدار آموخته های دانش آموزان در پایان ترم

12 – در کدام روش تدریس قدرت استدلال و رهبری و اعتماد به نفس تقویت می شود؟
1. بحث گروهی
2. پرسش و پاسخ
3. حفظ و تکرار
4. نمایشی

13 – تکوین مفهوم در تفکر استقرایی شامل چه مراحلی است؟
1. تکرار – تجربه – تمرین – یادگیری از طریق آزمایش و خطا
2. شمارش – فهرست بندی – گروه بندی – عنوان دهی طبقات
3. فرضیه سازی – جستجو اطلاعات – پیشگویی
4. کشف روابط علت و معلولی – کشف همبستگی – نتیجه گیری

14 – در فرآیند تعلیم و تربیت چه نوع تفکری باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و در پرورش آن کوشش شود؟
1. تفکر علمی
2. تفکر خلاق
3. تداعی آزاد
4. تحلیل کنترل نشده

15 – از دانش آموزان انتظار می رود که با مشاهده آزمایش آن را توضیح داده و آنچه را که آموخته در قالب عباراتی جدید بیان کند . این توانایی مربوط به کدام سطح از حیطه شناختی است؟
1. تجزیه و تحلیل
2. دانش
3. ادراک
4. کاربرد

16 – در کدام طبقه حیطه شناختی یادگیری به صورتی عمیق تر حاصل می شود؟
1. ارزشیابی
2. ترکیب
3. دانش
4. ادراک

17 – پرهیز از هر گونه تبعیض بین دانش آموزان و تکیه بر نقاط قوت آنها از عوامل مهم ... است.
1. یادگیری معنادار
2. رشد بهداشت روانی در کلاس
3. رشد ارتباطات غیر کلامی
4. رشد ارتباطات کلامی

18 – کدام مورد هدف رفتاری است؟ یادگیرنده ....
1. با شرایط اقتصادی خاورمیانه آشنا شود
2. انواع قید را بداند
3. بتواند علل مهاجرت روستائیان به شهر را بفهمد
4. بتواند معادله های دو مجهولی را حل کند

19. در عمل تحلیلی اعتبار یک قضیه مربوط به :
1. آزمایشی بودن است
2. توافق با قضایای دیگر است
3. جنبه عینی و خارجی است
4. قابلیت تجربی است

20. کدام روش تدریس کمتر به تفاوتهای فردی شاگردان توجه دارد؟
1. بازگویی
2. پرسش و پاسخ
3. حل مسأله
4. سخنرانیسوالات 21 تا 40

20. کدام روش تدریس کمتر به تفاوتهای فردی شاگردان توجه دارد؟
1. بازگویی
2. پرسش و پاسخ
3. حل مسأله
4. سخنرانی

21. تشکیل مفهوم چگونه است؟
1. انعکاس امر خارجی است
2. تعمیم اندیشه است
3. فعالیت پیچیده ذهنی است
4. نتیجه تمرین و تکرار است

22. عبارت رشد عاطفی شاگردان را در تبلور شخصیت نشان می دهد؟
1. تمایل فرد به شنیدن و دیدن
2. داوطلبانه اقدام به کاری نمودن
3. رفتار شاگرد نشاندهنده داشتن یک عقیده و گرایش است
4. مجموعه ای از ارزشها در رفتار انعکاس پیدا می کند

23. منظور از هدف های رفتاری کدام است؟
1. رفتار و قابلیتهایی است که انتظار داریم شاگردان پس از یادگیری از خود بروز دهند
2. شرایطی است که برای رسیدن به اهداف آموزشی باید فراهم شود
3. شرایطی است که برای ارزشیابی معلمان مورد استفاده قرار می گیرد
4. مطالبی است که شاگردان باید در کلاست یاد بگیرند

24.منظور از ایجاد هم آهنگی در حرکات در حیطه روان – حرکتی کدام است؟
1. انجام یک فعالیت بطور اتوماتیک
2. انجام فعالیتی با دقت و ظرافت
3. انجام فعالیتی بدون توجه به زمان
4. انجام چند فعالیت در یک زمان

25. کدام نظریه یادگیری مربوط به برونر است؟
1. یادگیری اکتشافی
2. یادگیری شرطی
3. یادگیری شرطی فعال
4. یادگیری معنی دار

26- هدفهای آموزشی جزیی و کلی در اکثر دروس علوم انسانی از چه نوع ارتباطی برخوردارند؟
1. تسلسلی
2.طولی
3.متوالی
4.موازی

27- توانایی تنظیم یک نظریه یادگیری که قابل انطباق با تعلیمات کلاس درس باشد جزء چند طبقه ای از حیطه شناختی است؟
1. ارزشیابی
2. ترکیب
3. تجزیه
4.کاربرد

28 – مرحله چهارم الگوی تدریس گارلوریان و لوکاس در جریان یادگیری – یاددهی حافظه پروری چه نام دارد؟
1. ایجاد ارتباطات
2.بسط تصاویر حسی
3. تکرار یادسپاری
4. تمرین یادآوری

29- کلاس درس وقتی مرکز تفکر است که :
1 . مرکز تبادل نظر باشد
2. شاگرد با مسأله روبرو شود
3. معلم درس را ارائه دهد
4. معلم و شاگرد همکاری کنند

30- هنگامی که معلم با گچ روی تخته سیاه می کوبد و با صدای بلند روی کلمه ای تأکید می کند، از کدام روش ارتباط کلامی استفاده می کند؟
1. خشونت
2. کلامی
3. غیرکلامی
4.کلامی و غیرکلامی

31 – به فرایندی که در آن اهداف آموزشی به وظایف و اعمالی که دانش آموزان باید انجام دهند، تبدیل می شود، چه می گویند؟
1. انتخاب روش
2. طراحی آموزشی
3. تجارب یادگیری
4. تحلیل آموزشی

32 – بهترین الگو برای پرورش تفکر دانش آموزان، کدام است؟
1. حل مسأله
2. ماشینی نگر
3. سازمانی نگر
4. پیش سازمان دهنده

33 – ارزشیابی تشخیصی، برای تشخیص کدام یک از عوامل انجام می شود؟
1. رفتار ورودی
2. انتخاب وسیله
3. گزینش روش تدریس
4. نقطه شروع آموزش

34 – هدف آموزشی خوب از دیدگاه دیوئی هدفی است که :
1. براساس نیاز جامعه باشد
2. روش وسیله را معین سازد
3. با توجه به موقعیت موجود اتخاذ شود
4. از درون و ذات معلم تراوش کند

35. هدف رفتاری «در بازی فوتبال بازیکنان باید از تصمیمات داور پیروی کنند»، در کدام حیطه قرار می گیرد؟
1. شناختی
2. عاطفی
3. ذهنی – حرکتی
4. حسی – حرکتی

36.آموزش روشها و تکنیکهای فراشناختی، اندیشیدن تحلیل و فرآیندهای احساسی موجب تقویت کدام یک از انواع هوش می شود؟
1. هوش فردی
2. هوش منطقی
3. هوش ریاضی
4. هوش درون فردی

37- پیروی از کدام دستورالعمل موجب موفقیت در تعدیل رفتار می گردد؟
1. از فشار گروهی استفاده شود
2. در هر زمان روی یک رفتار کار شود
3. هرگز از تقویت کننده منفی استفاده نشود
4. برای همه اعضا کلاس از یک نوع تقویت کننده استفاده شود

38 – معلم با هدایت شاگردان به سمت «دسته بندی آنچه که آهنربای مورد نظر جذب می کند» از چه الگویی استفاده می کند؟
1. کاوشگری
2. استقرایی
3. تفحص گروهی
4. پیش سازمان دهنده

39 – برای از بین بردن احساس کم رویی شاگردان از کدام روش تدریس می توان استفاده کرد؟
1. سخنرانی
2. حل مسأله
3. ایفای نقش
4. پرسش و پاسخ

40- عبارت «آیا باید به خانمها فرصت احراز مقام مدیر کلی داده نشود» ، در کدام طبقه حیطه شناختی بلوم قرار می گیرد؟
1. دانش
2. تجزیه
3. ترکیب
4. ارزشیابی

سوالات 41 تا 60

41 – سلسله مراتب «مفهوم » از نظر هیلدا تابا، کدام است؟
1. تشکیل مفهوم، تفسیر مفهوم، کاربرد مفهوم
2. کاربرد مفهوم، تفسیر مفهوم، تشکیل مفهوم
3. تفسیر مفهوم ، تشکیل مفهوم کاربرد مفهوم
4. تشکیل مفهوم، کاربرد مفهوم ، تفسیر مفهوم

42 - عبارت « با تهاجم فرهنگی چه باید کرد؟» در کدام سطح از سطوح حیطه شناختی بلوم قرار می گیرد؟
1. درک
2. تجزیه
3. ترکیب
4. ارزشیابی

43 – زمانی که افراد در برخوردهای اجتماعی خود قادر به انتخاب ارزشهای برتر باشند، می توان گفت که از نظر رشد عاطفی به مرحله ............رسیده اند.
1. ارزشگذاری
2. سازماندهی ارزشها
3. تبلور شخصیت
4. توجه و دقت

44 – طراح الگوی «پیش سازمان دهنده» چه کسی است؟
1. آزوبل
2. اسکینر
3.برونر
4. راجرز

45 – طرفداران کدام الگو معتقدند که می توان آن را با تغییر شیوه های متداول آموزش، به کل کلاس و یا ایجاد فرصتی مرکب از وقت و آموزش انفرادی متناسب با نتایج ارزشیابی تکوینی به اجرا در آورد؟
1. تدریس غیر مستقیم
2.تفحص دو نفره تا کل کلاس
3. آموزش انفرادی یادگیری در حد تسلط
4.کاوشگری از حقایق تا نظریه ها

46 - معلم از شاگردان می پرسد : «شخص خلاق به چه می ماند؟» الگوی مورد استفاده معلم، کدام است؟
1. بدیعه پردازی
2. شبیه سازی
3. یادسپاری و تقویت حافظه
4. کاوشگری از حقایق تا نظریه ها

47 - «شهر» هر چند که دارای مرز، مردم و حکومت است ولی نمی تواند همچون «کشور» که نیز دارای مرز، مردم و حکومت است «به طور مستقل» با کشورها رابطه برقرار کند. «رابطه مستقل» برای تمیز کشور از شهر، مفهوم کدام واژه را در الگوی دریافت مفهوم می سازند؟
1. نمونه
2. مثال
3. غیرنمونه
4. نمود

48 – موقعیت زیر نشانگر کاربرد کدام یک از الگوهای تدریس است؟
«معلم :‌اکنون همه شما ضمن مشاهده توجه کنید که آیا می شود روش احمد را برای پایان داستان انتخاب کرد؟ مردم چه احساسی خواهند داشت؟ ما می خواهیم پس از اتمام کار احمد و تفکر درباره آن، نظرات شما را بررسی کنیم».
1. ایفای نقش
2. سیستمهای مفهومی
3. کاوشگری به شیوه محاکم قضایی
4. تفحص گروهی به شیوه مردم سالاری

49 – از جمله انتقادات وارده به «هدفهای رفتاری» کدام است؟
1. بیش از حد قابل انعطاف هستند
2. منجر به ایجاد صلاحیت های کلی در فرد می شوند
3. رفتارهای پیچیده و عالیتر را از نظر دور می دارند
4. بیشتر از حد به جنبه های انسانی آموزش توجه دارند

50 - کدام یک از هدفهای زیر، یک «هدف رفتاری» است؟
1. اسیدها و بازها را خواهد شناخت
2. جدولها و نمودارها را ماهرانه تفسیر خواهد کرد
3. اهمیت بهداشت را در سلامتی دریافت خواهد کرد
4. درجه حرارت سانتیگراد را به فارنهایت تبدیل خواهد کرد

51 – در کدام یک از روشهای آموزشی، بیشتر بر پذیرش و قبول انفعالی دانش آموزان تکیه می شود؟
1. کاوشی
2. سخنرانی
3. اکتشافی
4. کارگروهی

52 – کدام عبارت بیان کننده رابطه صحیح میان «محتوای آموزش و روش تدریس» است؟
1. روش تدریس تعیین کننده محتوای آموزشی است
2. محتوای آموزشی تعیین کننده روش تدریس است
3. اعتبار محتوای آموزشی بر اساس روش تدریس تعیین می شود
4. محتوای آموزشی و روش تدریس چندان رابطه ای با هم ندارند

53 – مهمترین هدف «ارزشیابی درفرآیند تدریس» کدام است؟
1 اصلاح فرایند آموزشی
2. تعیین اهداف آموزشی
3. ارتقاء علمی دانش آموزان
4. انتخاب و اجرای فرایند فعالیت

54 – کدام روش تدریس در تقویت قدرت انتقادگری و انتقاد پذیری دانش آموزان مؤثرتر است؟
1. سخنرانی
2. آزمایشگاهی
3. گردش علمی
4. بحث گروهی

55 – کدام الگوی تدریس در اولین گام خود شاگردان را با رویدادی ناهمخوان مواجه می سازد؟
1. کاوشگری به شیوه محاکم قضایی
2. تفحص گروهی از یک نفره تا کل کلاس
3. آموزش کاوشگری از حقایق تا نظریه ها
4. استقرایی از مطالب جزیی به مطالب کلی

56 – در «الگوی پیش سازمان دهنده» منظور از پیش سازمان دهنده، همان .........است.
1. مفاهیم کلی
2. مفاهیم جزیی
3. مثالها و نمونه ها
4. مفاهیم ملموس و آشنا

57 – وجه مشترک و عمده «الگوهای خانواده اجتماعی تدریس» کدام است؟
1. نظم ذهنی
2. جمع افزایی
3. آگاهی فردی
4. تسلط بر یادگیری

58 – کدام تعریف درباره مفهوم «ساخت شناختی» درست می باشد؟
1. توالی و مراحل اجرای روش ها و الگوهای تدریس
2. شیوه ارتباط مفاهیم جدید با مفاهیم گذشته دانش آموزان
3. مجموعه امکانات و تجهیزاتی که برای اجرای یک الگوی تدریس لازم است
4. مجموعه اطلاعات و مفاهیمی که در زمینه یک رشته درسی در ذهن فرد وجود دارد

59 – کدام عامل در تعیین هدفهای آموزش اهمیت بیشتری دارد؟
1. علایق فردی
2. فرهنگ جامعه
3. ساختار محتوی (دانش)
4.مسائل و مشکلات اجتماعی

60 – کدام یک از روشهای تدریس بر سه اصل «وجود مسئله، طرح مسئله و هدایت تلاش ذهنی دانش آموزان» متکی است؟
1. روش سخنرانی
2. روش تدریس بازگویی
3. روش پرسش و پاسخ
4. روش تدریس در گروههای کوچک

سوالات 61 تا 80

61 – تجزیه موضوع کلی درس به مفاهیم جزئی تر یا رئوس مطالب برای تهیه هدفهای جزئی و رفتاری در کدام طرح درس لازم است؟
1. روزانه
2. ماهیانه
3. سه ماهه
4. سالیانه

62 – هنگام تدریس مطالب سطح دانش، برای بهبود بخشیدن به حافظه و کاشتن از میزان فراموشی، بهترین راه کدام است؟
1. تشویق زیاد گیرنده
2. تمرین متراکم، توسط یادگیرنده
3. معنی دار کردن مطالب یادگیری
4. تمرین فاصله ای، توسط یادگیرنده

63 – تفاوت میان هدفهای پرورشی و آموزشی این است که هدفهای پرورشی .....ولی هدفهای آموزشی ............
1. بلند مدت هستند – میان مدت اند
2. بیاناتی کلی هستند – دقیق و مشخص اند
3. متوجه واحدهای درسی اند – به طول یک دوره تحصیل اطلاق می شوند
4. متوجه واحدهای درسی اند – زمان مشخص ندارند

64 – ماهیت روابط میان گروهی در الگوی پیش سازمان دهنده چگونه است؟
1. اکثراً یکسو و از طرف معلم به دانش آموز است
2. از طرف دانش آموزان به سوی معلم است
3. دو سویه و بین معلم و دانش آموز است
4. چندین سویه و بین گروه دانش آموزان است

65 – روش حفظی برای چه مواردی مناسب است؟
1. انجام کارهای آزمایشگاهی
2. بخاطرسپاری اصول علوم مختلف
3. تمرین کارهای عملی
4. دروس ریاضی و حل مسأله

66 – ارزشیابی تشخیصی یعنی چه ؟
1. اندازه گیری یادگیری های دانش آموز در طول تدریس
2. اندازه گیری مهارتها و دانسته های دانش آموز در آخر سال
3. اندازه گیری مهارتها و دانسته های دانش آموز قبل از شروع درس
4. تشخیص رفتار و سازگاری اخلاقی دانش آموز در کلاس

67 – تنبیه دانش آموز به دلیل خطا در کلاس در موارد لازم باید چگونه انجام شود؟
1. در حضور دیگران و با شدت انجام شود.
2. پس از مدتی فاصله از خطا انجام گیرد
3. بدون دخالت معلم و از طرف مدیر انجام گیرد
4. با کشف علت و بلافاصله انجام گیرد

68 – وقتی هدف ما در حیطه شناختی سطح تجزیه و تحلیل یا ترکیب است، معلم از کدام دسته روشهای تدریس باید استفاده کند؟
1. اکتشافی
2. توضیحی
3. نمایش علمی
4. ایفای نقش

69 – روش تدریسی که در آن توجه معلم به شاگرد و پرورش توانائیهای او و کیفیت یادگیری او در اولویت قرار می گیرد، چه نام دارد؟
1. ارتباطی
2. آزمایشی
3. معلم مدار
4. شاگرد مدار

70 – روشهای اکتشافی را در کدام زمینه می توان بکار گرفت؟
1. به عنوان روشی کمکی (نه اصلی)
2.تدریس مطالب مهم و زیر بنایی
3. کشف مطالب قراردادی
4. همیشه و برای هر مطلبی

71 – کدام عبارت مشخص کننده روش آموزش انفرادی است؟
1. هر شاگرد با محتوای خاص خود آموزش می بیند
2. هر شاگرد به وسیله یک معلم آموزش داده می شود
3. شاگردان بر اساس توانائیهای خود به یادگیری می پردازند
4. معلم وقت بیشتری برای تدریس و انتقال مفاهیم صرف می کند

72 – اگر در یک فعالیت آموزشی توجه به فعالیت شاگرد و نتیجه گیری از فعالیت او براساس انگیزه درونی معطوف گردد، چه روشی انتخاب شده است؟
1. واحد تجربی
2. واحد پروژه
3. واحد کار
4. واحد موضوع

73 – کدام روش بیشتر می تواند قدرت انتقادگری و انتقاد پذیری را در شاگردان تقویت کند؟
1. آزمایشگاهی
2. بحث گروهی
3. سخنرانی
4. گردش علمی

74 – کدام روش برای تقویت استدلال و قدرت بیان شاگردان مناسبتر است؟
1. پرسش و پاسخ
2.حفظ و تکرار
3. سخنرانی
4. ایفای نقش

75 – مهمترین مشخصه «پروژه» کدام است؟
1. بر محور علاقیه و فعالیت شاگرد مبتنی می باشد
2. موجب رفاه حال معلمان می شود
3. منتهی به استنتاج اصول نظری می شود
4. مسائل علوم انسانی را از این طریق می شود تحقیق کرد

76 – مهمترین مشخصه نظام آموزش برنامه ای کدام است؟
1. کیفیت یادگیری را تجزیه و تحلیل می کند
2. گامهای آن براساس آموزش قبلی تنظیم می شود
3. مواد آموزشی را به واحدهای کوچک تقسیم می کند
4. یادگیری را با نیازهای شاگردان هم آهنگ می کند

77 – فلسفه بنیادی در روش واحد تجربی کدام است؟
1. اجرای برنامه رسمی و مدون
2. انجام توصیه ای که از خارج مدرسه می رسد
3. رغبت و تجارب قبلی شاگردان
4. فعالیتی که اولیاء دانش آموزان در آن شرکت می کنند

78 – نکته اصلی در الگوی پیش سازمان دهنده کدام است؟
1. معیار قراردادن فعالیت معلم
2. تکیه بر نقش فراگیر
3. تشریح ساختار درس جدید
4.یادآوری مطالب مقدم بر درس جدید

79 – بهترین و مناسبترین روش برای آموزش مهارتها کدام است؟
1. آزمایشگاهی
2. برنامه ای
3. نمایش
4. گروهی

80 – کدام الگوی تدریس به معلم در سازمان دادن فرآیند تدریس کمک می کند؟
1. حل مسأله
2. معلم مدار
3. عمومی تدریس
4. پیس سازمان دهنده

سوالات 81 تا 100

81 – در کدام روش تدریس، معلم اصول را همراه با راه حل مسأله ارائه می کند؟
1. اکتشافی
2. توضیحی
3. حفظی
4.سخنرانی

82 – کدام روش تدریس معلم محوری است؟
1. حفظی
2. سقراطی
3. سخنرانی
4. مونته سوری

83 – عوامل سه گانه جامعه، دانش آموز و موضوع درسی در چه الگویی وجود دارد؟
1. تابا
2. دوه
3. لندشیر
4. تایلر

84 - تفاوت بازیهای تعلیم و تربیت و بازیهای سرگرمی در این است که بازیهای مربوط به تعلیم و تربیت:
1. به برنده بازی موفقیت فردی کمتری می دهد
2. به زندگی واقعی بیشتر مربوط می شود
3. تأکید بیشتر در بخش مقایسه ای بازی می شود
4. تأکید کمتری در شکل نقش – بازی می دهد

85 – کدام روش جهت خلاصه کردن و یادآوری مطالب گفته شده در کلاس مناسب است؟
1. پرسش – پاسخی
2. حل مسأله ای
3. سخنرانی
4. مباحثه ای

86 – کدام مورد جزو توجیه منطقی جهت استفاده از روش سخنرانی می باشد؟
1. ابداع و اختراع در امر چاپ
2. تمام کردن سرفصل درس
3. رشد تفکر منطقی در فراگیران
4. توجیه انواع یادگیری

87 – فرض کنید که فراگیری از معلم سؤال می کند. معلم قبل از پاسخ به سؤال بیش از حد مکث می کند. کدامیک در مورد این معلم صدق می کند؟
1. داشتن حالت رسمی
2. درک سؤال فراگیر
3. منحرف کردن از موضوع
4. علاقه و داشتن حوصله

88 – در مدل ساچمن .....
1. فراگیران سؤال را مطرح نموده و معلم پاسخ «بلی» و «خیر» می دهد
2. فراگیران فقط می توانند هر یک دو سؤال را مطرح کنند
3. معلم سؤال را مطرح کرده و فراگیران آن را جواب می دهند
4.معلم جواب سؤالات فراگیران را با توضیح بیشتر تشریح می کند

89 – کدامیک ازموارد پرسش – پاسخی برای حل مسأله مناسب است؟
1. از سؤالات بسته و سطحی استفاده شود
2. تمامی فراگیران تا حد ممکن در جریان سؤال قرار گیرند
3. از تعداد منحصر به فردی از فراگیران سؤال شود
4. معلم سؤالی را مطرح نکند

90 – کدامیک از موارد زیر هدف مهم تدریس را تشکیل می دهد؟
1. انتقال دانش و مهارتها به فراگیران
2. رشد تفکر منطقی در فراگیران
3. آموزش مفاهیم علمی
4.تربیت عملی فراگیران

91 – در بین سطوح مختلف طبقه بندی هدفهای آموزشی بنجامین بلوم، اجرا و اندازه گیری کدام یک از حیطه ها از دشواری بیشتری برخوردار است؟
1. شناختی
2. عاطفی
3. روانی – حرکتی
4- شناختی و روانی – حرکتی

92 – آموخته ها و یافته هایی که فراگیران قبل از شروع درس جدید باید بدانند، چه نام دارد؟
1. فعل رفتاری
2. هدف رفتاری
3. رفتار ورودی
4. فعالیت یادگیری

93 – محرکی که تکرار و شدت رفتار را افزایش دهد، اصطلاحاً .... نامیده می شود
1. تنبیه
2. تقویت مثبت
3. تفکیک پاسخ
4. شکل دادن

94 – در کدام یک از روشهای تدریس، بین فرستنده و گیرنده پیام ارتباط عاطفی برقرار می شود؟
1. بحث گروهی
2. پرسش و پاسخ
3. نمایش علمی
4. ایفای نقش

95 – مهارتهای تدریس مشکل گشایی بر پایه نظریات کدام یک از فیلسوفان آموزش و پرورش ایجاد شده است؟
1. دیویی
2. سقراط
3. پیترز
4. افلاطون

96 – مراحل اساسی الگوی تدریس «دریافت مفهوم» کدامند؟
1. شناسایی مفهوم، عرضه مطالب، آزمون دستیابی به مفهوم
2. عرضه مطالب، آزمون دستیابی به مفهوم ، تحلیل راهبردهای تفکر
3. تحلیل راهبردهای تفکر، عرضه مطالب، شناسایی مفهوم و آزمون دستیابی به مفهوم
4. آزمون دستیابی به مفهوم، عرضه مطالب، تحلیل راهبردهای تفکر، شناسایی مفهوم

97 – کدام یک از مفاهیم، جزء هدفهای بسیار مهم روش تدریس مباحثه ای می باشد؟
1. پرورش اندام
2. بکارگیری تخیلات
3. افزایش قوه شنیدن
4. تقویت قدر بیان

98 – اگر در فرآیند آموزش موقعیتی فراهم شود که دانش آموزان با یک موقعیت نامعین روبرو شوند، و از طریق شواهد موجود یا گردآوری شده، خود به کسب حقایق علمی اقدام کنند، از کدام الگوی آموزشی استفاده شده است؟
1. تعاملی
2. آموزش انفرادی
3. حل مسأله
4. پیش سازماندهنده

99 – انعطاف پذیری نسبت به مخاطبین، از محاسن کدام روش تدریس است ؟
1. سخنرانی
2. حل مسأله
3. بحث گروهی
4. پرسش و پاسخ

100 – شاخص ترین عامل استعداد تحصیلی شاگردان در آموش «تا حد تسلط» چیست؟
1. مکان
2. برنامه
3. زمان
4. ابزار

سوالات 101 تا 130

101 – چنانچه هدف از آموزش، تقویت توانایی کلامی و قدرت استدلال و بیان شاگرد باشد، کدام روش مناسب تر است؟
1. استقرایی
2. نمایشی
3. اکتشافی
4. پرسش و پاسخ

102 – مهمترین مشخصه تدریس خصوصی در نظام فردی کردن آموزش ، کدام است؟
1. شاگردان یا سایر همکلاسی های خود مقایسه می شوند
2. جلسات آموزشی طولانی تر از کلاس های معمولی است.
3. تشویق وقتی صورت می گیرد که نمره به حد استاندارد رسیده باشد
4. پیشرفت تحصیلی هر شاگرد با دانش گذشته اش مقایسه می شود

103 – با به کارگیری کدام یک از روشهای تدریس،می توان هراس دانش آموزان کمرو و خجالتی را برای صحبت کردن در جمع، کاهش داد؟
1. بحث گروهی
2. حل مسأله
3. نمایش علمی
4. گردش علمی

104 – کدام یک از الگوهای تدریس، در «برنامه های درسی تربیت شهروندی» از کارآیی و اثربخشی خوبی برخوردار است؟
1. بدیعه پردازی
2. یاران در یادگیری
2. دریافت مفهوم
3. کاوشگری به روش محاکم قضایی

105 – «رفتار غیرکلامی» جزء کدام یک از مهارتها، محسوب می شود؟
1. مهارت قبل از تدریس
2. مهارت ایجاد تمرکز
3. دریافت مفهوم
4. آماده سازی ذهنی فراگیران

106 – از جمله معایب اصلی اجرای روش تدریس ایفای نقش در مدارس، کدام است؟
1. این روش برای تدریس دروسی نظیر علوم اجتماعی و تاریخ کاربرد مؤثری ندارد
2. میزان یادگیری دانش آموز در این روش بسیار کمتر از سایر روشها است
3. نگرش عمومی مثبتی در مورد کاربرد این روش تدریس در کلاس درس وجود ندارد
4. برقراری نظم و انضباط در اجرای این روش در کلاس درس بسیار دشوار است

107 – یادگیری اکتشافی از لحاظ ماهیت و مراحل کار، زیر بنای کار کدام یک از روشهای تدریس محسوب می شود؟
1. سخنرانی
2.حل مسأله
3. نمایشی
4. پیش سازماندهنده

108 – در کدام یک از روشهای تدریس، رغبت و دانش گذشته دانش آموزان باید محور فعالیت قرار گیرد؟
1. واحد تجربی
2. بحث گروهی
3. نمایش علمی
4. آموزش انفرادی

109 – گام چهارم کدام الگوی تدریس، شکل دادن به تناقض است به طور مثال :
رهایی بیمناک
دوستی تنها
عادت نو
دشمن دوست حقایق افسانه ای
1. یادسپاری
2. حل مسئله
3. بدیعه پردازی
4. دریافت مفهوم

110 – معلم در کدام الگو، به مطالب با «داربست عقلی مفاهیم» سازمان می دهد و این مفاهیم را به شاگردان چنان عرضه می دارد که آنها بتوانند اطلاعات جدید را بدان مرتبط سازنده یا اطلاعات آشنا را درون یک چارچوب مفهومی قوی تر دوباره سازمان دهند؟
1. استقرائی
2. رشد عقلی
3. سیستمهای مفهومی
4. پیش سازماندهنده

111 – فراشناخت چیست و با کدام الگو می توان مهارت فراشناختی را تقویت کرد؟
1. شناخت درباره شناخت است و با تمام الگوها
2. یادگیری درباره یادگیری است و فقط از طریق الگوی فراشناختی
3. استقلال در تفکر شاگرد، از طرف خانواده الگوهای اجتماعی و رفتاری
4. کنترل شناخت توسط شاگرد و از طریق الگوی پردازش اطلاعات

112 – معلم همتا از همکار خود می خواهد تا هدف درس، نمودهای مشخص کننده آنها، نوع اطلاعات ارائه شده، شاگردان و نوبودن اطلاعات با موارد را برای شاگردان بیان کند. این دو می خواهند کاربرد کدام یک الگوهای تدریس را بررسی کنند؟
1. استقرایی
2. دریافت مفهوم
3. یادگیری تسلط یاب
4. پیش سازماندهنده

113 – الگوهایی که معلم در آن نقش مشاور را ایفا می کند، چه نام دارد؟
1. یادسپاری
2.بدیعه پردازی
3. ایفای نقش
4. تدریس غیرمستقیم

114 - منظور از این مطلب که الگوهای تدریس در واقع الگوهای یادگیری هستند، در واقع کمک به شاگردان برای ... است.
1. یادگیری نحوه یادگیری
2. افزایش ظرفیت کسب دانش
3. متقاعد شدن و آسان یادگرفتن مطالب
4. یادگیری اطلاعات، نظرات، مهارتها، راههای تفکر و ابراز نظر خود

115 – ترتیب مراحل «یادسپاری» کدامند؟
1. توجه – تمرکز – پیوند مطالب
2. حواس پنجگانه – توجه – پیوند مطالب
3. توجه – حواس پنجگانه – پیوند مطالب
4. پیوند مطالب – توجه – حواس پنجگانه

116 – روش پروژه از نظر کدام یک از مکتب های فلسفی ، یکی از بهترین روشهای تدریس می باشد؟
1. پراگماتیسم
2. رئالیسم
3. ایده آلیسم
4. ناترالیسم

117 – برای درک و گسترش ارزشهای اجتماع، چگونگی عمل در زندگی روزمره و رشد فردی، کدام یک از الگوهای تدریس بیشتر کاربرد دارد؟
1. حل مسئله
2. ایفای نقش
3.پیش سازماندهنده
4. کاوشگری به روش محاکم قضایی

118 – تحقیق و تدریس استقرایی، در کدام یک از روشهای آموزشی کارایی بیشتری دارد؟
1. درس نگر
2. رفاقت طلب
3. شاگردنگر
4. اقتدار طلب

119- کار معلم در روش حل مسئله ، چیست؟
1. تحقیق و بررسی
2. هدایت و راهنمایی
3. طراحی محتوای برنامه
4. انتقال اطلاعات و مهارتها

120 – در کدام یک از انواع الگوهای تدریس، شاگردان به طور مستقیم به جریان تفکر علمی کشانده می شوند؟
1. کاوشگری
2. بدیعه پردازی
3. تفکر استقرایی
4. پیش سازماندهنده

121 – در کدام یک از آموزش های زیر از تدریس گروهی استفاده می شود؟
1. انفرادی هدایت شده
2. انفرادی تجویز شده
3. بوسیله کامپیوتر
4. تا حد تسلط

122 – کدام گزینه مشخص کننده یکی از ویژگی های«برنامه متکی بر رشد همه جانبه شاگرد» است؟
1. اجرای محتوای آموزشی مقید به متن تنظیم شده در برنامه می باشد
2. برنامه آموزشی در سراسر کشور یکسان اجرا می شود
3. برنامه مدرسه با تجارب واقعی شاگردان نزدیک است
4. هر درس بدون ارتباط با دروس دیگر ولی طبق برنامه تدریس می شود

123 – در تعیین هدفهای آموزشی توجه به کدام امر الزامی است؟
1. آرزوها و خواستهای والدین
2. خواستها و گرایش های سیاسی جامعه
3. گرایش ها و تمایلات مربیان
4. نیازهای فراگیران و جامعه

124 – در الگوی حل مسأله ارتباط معلم و دانش آموز چگونه است؟
1. فقط ارتباط بین دانش آموزان وجود دارد
2. فقط یک دانش آموز هر بار با معلم ارتباط پیدا می کند
3. معلم با دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.
4. ارتباط بین معلم و دانش آموزان با یکدیگر بسیار محدود است

125 – کدام روش شاگردان را وا می دارد که با کوشش های ذهنی خود از معلوم به مجهول برسند؟
1. تدریس در گروههای کوچک
2. تدریس بصورت گردش علمی
3. سخنرانی
4. پرسش و پاسخ

126 – آشنا کردن شاگردان با واقعیتهای زندگی از مزایای کدام روش است؟
1. آزمایشگاهی
2. سخنرانی
3. تدریس بصورت گردش علمی
4. تدریس بصورت گروههای کوچک

127 - «اصول و مفاهیم» به وسیله کدام روش تدریس می شود؟
1. آزمایش
2. سخنرانی
3. پرسش و پاسخ
4. نمایش

128 – معنی بازخورد در جریان تدریس عبارتست از ......
1. تصحیح اشتباه شاگردان
2. آگاه کردن شاگردان از نتایج کارشان
3. نوعی ارزشیابی اصولی از فعالیت شاگردان
4. پاسخ دادن به سؤالات شاگردان

129 – کدام گزینه برای ایجاد انگیزه در یادگیرنده مؤثر است؟
1. ارائه تکلیف به یادگیرنده
2. بیش از حد دشوار کردن مطالب درسی
3. حذف رقابت فرد با گذشته خویش
4. ایجاد موقعیتهای موفقیت آمیز برای یادگیرنده

130 – برای توضیح پدیده های غیرمعمولی کدام شیوه مناسب است؟
1.برنامه ای
2. استقرایی
3. سخنرانی
4.کاوشگری

سوالات 131 تا 150131 – کدام روش آموزشی انفرادی است؟
1. استقرایی
2. ایفای نقش
3. آموزش برنامه ای
4. کاوشگری

132 – یادگیری معنی دار به آن نوع یادگیری گفته می شود که مطالب جدید .......
1. با تجربیات گذشته ما در ارتباط باشد
2. هیچ ارتباطی با تجربیات قبلی ما نداشته باشد
3. بطور پراکنده انجام گیرد
4. در حل مسأله مورد استفاده قرار گیرد

133 – روش حفظ و تکرار برای چه مواردی مناسب است؟
1. تجزیه و تحلیل اصول و قواعد علوم مختلف
2. بخاطر سپاری اصول و قواعد علوم مختلف
3. کاربرد اصول و قواعد علوم مختلف
4. مقایسه در ارزشیابی و تحلیل متون مختلف

134. زمانی که بخواهیم انسجام و هماهنگی را در محتوی تشخیص دهیم از چه روشی استفاده می کنیم؟
1. تحلیل محتوی و ارزیابی همبستگی طبقات
2. تحلیل محتوی و ارزیابی فراوانی
3. روخوانی محتوی و ارزشیابی صوری
4. کسب نظر دانش آموزان درباره محتوی

135. کدام گزینه صحیح است؟
1. روش تدریس ارتباطی با ماده درسی ندارد
2.مطالعه روش تدریس مقدم بر مطالعه یادگیری است
3. هر نوع یادگیری با نوعی مشکل یا مسأله آغاز می شود
4. هدف درس در روش تدریس آن تأثیری ندارد

136. کدام گزینه درست است؟
1. هر موضوع درسی روش تدریس خاص خود را دارد
2. همه دروس را می توان با روش سقراطی تدریس کرد
3. روش اکتشافی تنها در دروس علمی مورد استفاده قرار می گیرد
4. سازمان دادن و مشکل ساختن یادگیری دانش آموزان

137. رابطه میان تدریس مؤثر و انضباط چگونه است؟
1. تنها به شخصیت معلم بستگی دارد
2. لازم و ملزوم هم هستند
4. از عوامل همسانی متأثر می شوند
4. به وجود مدیر مدرسه بستگی دارند

138 . تعریف صحیح تدریس عبارت است از :
1. انتقال معلومات خاص از ذهن معلم به ذهن دانش آموز
2. آماده ساختن دانش آموز برای امتحان دادن
3. به کاربردن وسایل آموزشی مؤثر
4. سازمان دادن و مشکل ساختن یادگیری دانش آموزان

139 – روش پروژه در صورتی موفق می شود که :
1. تنها در دبستان مورد استفاده قرار گیرد
2. معلم مهارت لازم را داشته است
3. همه دانش آموزان از بهره هوشی بالایی برخودار باشند
4. معلم با همه روشها و فنون تدریس آشنا باشد

140 – تدریس را مهارت گویند زیرا :
1. به آسانی می توان یادگرفت
2. توان یادگیری آن از عهده همه کس خارج است
3. فعالیتی است پیچیده و نیازمند یادگیری
4. مستلزم شخصیت برتر است

141 – کدام عامل می تواند دلیل عدم رغبت شاگردان در فعالیتهای آموزشی باشد؟
1. درگیری معلمان با شاگردان در مدرسه
2. شباهت فعالیتهای مدرسه با اجتماع
3. کاربرد تجارب مدرسه در زندگی واقعی
4. عدم ارتباط مدرسه با زندگی واقعی

142 – یادگیری تغییری است که در اثر ... حاصل می شود
1. تجربه
2. رشد طبیعی
3. حالت های احساسی
4. فعالیت های مکانیکی

143 – شاگردی پس از اثبات یک قضیه علمی و ارائه فرمول از طرف معلم، می تواند مسائل مربوط در آن زمینه را حل کند، او از نظر یادگیری در چه سطحی از سطوح حیطه شناسی قرار دارد؟
1. بکاربستن
2. تجزیه و تحلیل
3. درک و فهم
4. قضاوت و ارزشیابی

144- اگر فعالیت شاگردی به وسیله محرکی تقویت گردد، بطوری که وسعت و احتمال وقوع آن فعالیت افزایش یابد، از کدام الگو یادگیری استفاده شده است؟
1. شرطی شدن فعال
2. شرطی شدن کلاسیک
3. شرطی شدن واکنشی
4. مجاورت ساده

145 – هرگاه در فعالیتهای آموزشی توجه اصلی به رغبت، تجارب قبلی شاگردان و گسترش آن تجارب معطوف باشد، بکارگیری کدام روش مناسبتر است؟
1. واحد پروژه
2. واحد تجربی
3. واحد موضوع
4.گردش علمی

146 – با بکارگیری کدام روش تدریس می توان هراس دانشجویان کمرو و خجالتی را برای صحبت کردن در جمع کاهش داد؟
1. ایفای نقش
2. حل مسأله
3. سخنرانی
4. نمایش علمی

147 – کدام گزینه از ویژگی های الگوی پیش سازماندهنده است؟
1. اطلاعات دو سویه
2. روابط میانگروهی شدید
3. کسب روش یادگیری
4. یادگیری معنی دار

148 – کدام گزینه تعریف تدریس است؟
1. ایجاد شرایط مطلوب تغییر از طرف شاگرد
2. رفتار متقابل معلم و شاگرد بر اساس طرحی منظم
3. سخنرانی معلم در کلاس بر اساس محتوایی خاص
4. فعالیت شاگردان بر اساس وضع شناختی معلمان

149 – عامل اساسی تعیین کننده میزان موفقیت روش تدریس کدام است؟
1. تلاش معلم در هنگام تدریس
2. کیفیت یادگیری شاگردان
3.معلومات تخصصی معلمان
4. همکاری صمیمانه والدین با مدرسه

150 – اگر شاگرد قادر باشد مقاله ای درباره روشهای مبارزه با اعتیاد بنویسد اینکار شاگرد در چه سطحی از حیطه شناختی بلوم قرار دارد؟
1. کاربرد
2. ترکیب
3. ارزشیابی
4. تجزیه و تحلیل

سوالات 151 تا 170

151 – اگر هدف معلم در فعالیت آموزشی توجه به فعالیت شاگرد و نتیجه گیری از فعالیت او بر اساس انگیزه درونی و رغبت شاگر معطوف گردد. چه روش تدریسی انتخاب کرده است؟
1. حل مسئله
2. بحث گروهی
3. واحد پروژه
4. پرسش و پاسخ

152- بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی، کدام مورد زیر یابید در فرآیند آموزش مورد توجه شدید معلم قرار گیرد؟
1 . مدل های رفتاری
2. پاداشهای بیرونی
3. تمرین و تکرار
4. ارزشیابی منظم

153 – در تعریف یادگیری کاربرد کلمه «تجربه» بیان کننده آن نوع تغییراتی است که تنها حاصل .......باشد.
1. تدریس معلم
2.رشد و بلوغ
3. عوامل ارثی
4. تعامل فرد یا محیط

154 – اصلی ترین هدف ارزشیابی در فرآیند تدریس – یادگیری چیست؟
1. تعیین پیشرفت تحصیلی فراگیر
2. تشخیص درجه میزان یادگیری
3. اصلاح و تقویت فعالیت های آموزشی
4. تعیین میزان تسلط معلم بر موضوع درسی

155 – سطح سؤال زیر با استفاده از طبقه بندی لوم کدام است؟
«پیشرفت فن شناسی رایانه چه پیامدی برای نیروی کار دارد»؟
1. درک
2. ارزیابی
3. کاربرد
4. تجزیه و تحلیل

156 – اگر در کلاس درس ابیات فارسی ، شاگرد خواسته شود که نقش و روابط کلمات تشکیل دهنده یک جمله ادبی را از نظر دستوری مشخص نماید. از نظر یادگیری در کدامین سطح حیطه شناختی این فعالیت صورت می گیرد؟
1. دانش
2. فهمیدن
3.تجزیه و تحلیل
4. قضاوت و ارزشیابی

157 – اگر از دانش آموزی خواسته شود که اصول و قوانین مثلثات را در موقعیت علمی جدید مانند نقشه برداری اعمال نماید، او در کدامین سطح حوزه شناختی فعالیت می کند؟
1. دانش
2. کاربرد
3. فهمیدن
4. قضاوت و ارزشیابی

158 – اگر از دانش آموز خواسته شود که یک عبارت فنی و یا یک قطعه شعر را با عبارتهای روشن از طریق چند مثال و یا نثر ساده بیان کند، او در کدامین سطح حوزه شناختی فعالیت می کند؟
1. تفسیر
2. بازشناسی
3. برون یابی
4. ترجمه (برگردان)

159- اگر معلمی مثلاً تصویر چهار سیب را روی یک کارت کشیده و بر روی کارت دیگر عدد 2+2 را بنویسد و هم زمان با گفتن 2+2 می شود چهار و تصویر 4 سیب را نشان دهد از کدام نظریه یادگیری استفاده برده است؟
1. مجاورت
2. شرطی شدن فعال
3. شرطی شدن کلاسیک
4. یادگیری اجتماعی

160- از جمله ویژگی های تدریس متکی بر اصالت مواد درسی کدام است؟
1. برنامه بر حسب مقتضیات منطقه تنظیم می شود
2. تنظیم و پیشرفت برنامه های آموزشی امری مداوم است
3. معلمان در اجرای برنامه و انتخاب مواد درسی آزادی عمل دارند
4. هر درسی به طور مستقل و جدا و بدون ارتباط با مواد دیگر تدریس می شود

161 – تدریس مطابق کدام یک از الگوهای تدریس منجر به پرورش افرادی می شود که دارای روحیه پژوهش و انتقادگری می باشند؟
1. الگوی حل مسأله
2. الگوی عمومی تدریس
3. الگوی ارگانیستیک
4. الگوی پیش سازمان دهنده

162 – کدام روش تدریس برای پرورش قدرت تفکر و استدلال مؤثر است؟
1. روش سخنرانی
2. روش آزمایشی
3. روش پرسش و پاسخ
4. روش بحث گروهی

163 – اگر در روش واحد توجه اصلی به فعالیت شاگرد و انگیزه درونی او و نتیجه گیری از فعالیت معطوف شود نام روش چه خواهد بود؟
1. واحد تجربی
2. واحد پروژه
3. واحد موضوع
4. هیچکدام

164 – مهمترین عنصر در اجرای الگوی بدیعه پردازی چیست؟
1. مذاکره
2. استعاره
3. قیاس
4. تفکرخلاق

165 – پرسش های متوالی و منظم، پاسخ شاگرد، و امکان تأیید پاسخ بیشتر ناظر بر سه نمود ضروری کدام الگوی تدریس هستند؟
1. یاد سپاری
2. آموزش برنامه ای
3. یاران در یادگیری
4. پیش سازمان دهنده

166 – شاگردان در هنگام ایفای نقش با نمایش موقعیت های دارای مسأله و سپس بحث درباره آن نمایش چه مسائلی را کشف می کنند؟
1. ارزش حاکم بر رفتار
2. روابط اجتماعی در امور ورزشی
3. تعامل بین افراد در حل مسایل
4. موضوع های فردی در قبال مسایل اجتماعی

167 – عمده ترین نمود الگوی استقرایی کمک به خاطر سپردن مطالب است زیرا:
1. اطلاعات را در چارچوبی معنادار شکل می دهد
2. ارتباط با بیش سازمان دهنده برقرار می کند
3. اطلاعات خام حسی تجربی شاگردان را به کار می برد
4. استفاده از یاد یارها موجب به خاطر سپردن مطالب می شود

168 – کدام روش آموزشی، در کلاس های چند پایه کاربرد بیشتری دارد؟
1. بحثی
2. نمایشی
3.سخنرانی
4.حیفه ای

169- افزایش مهارتهای ارتباطی و رشد اجتماعی از مزایای کدام روش تدریس است؟
1. تجربی
2. همیاری
3. سخرانی
4. بازگویی

170 – کدام روش تدریس به «تفاوتهای فردی» کمتر توجه دارد؟
1. بحثی
2. پروژه
3. سخنرالی
4. حل مسأله

سوالات 171 تا 189

171 – کدام هدف آموزشی، در سطح فهمیدن حیطه شناختی است؟
1. توانایی کشف روابط ریاضی و تصمیم آنها
2. مهارت در متمایز ساختن حقایق از فرضیه ها
3. تعریف اصطلاحات فنی با ذکر مشخصات خواص با ارتباط آنها
4. توانایی برگرداندن مفاهیم هندسی کلاسی به شکلهای بصری یا فضایی

172 – کدام مفهوم را می توان جزء مهمترین کارکرد تدریس نامید؟
1. تحریک و ایجاد انگیزه
2. تعیین منابع آموزشی
3. انتقال مفاهیم علمی
4. ایجاد نظم در کلاس درس

173 – اگر در فرآیند توجه و فعالیت در زمینه یک سلسله مسائل پیوسته، و استفاده از ارتباط آنها با مسائل دیگر بدون توجه به تفکیک رسمی رشته ها، متمرکز شود کدام روش زیر مؤثرتر است؟
1. واحدها
2. کاوشگری
3. حل مسأله
4. بحث گروهی

174 – کدام تعریف ، مشخص کننده روش آموزش انفرادی است؟
1. هر یادگیرنده برنامه درسی مخصوص به خود دارد
2. هر دانش آموز توسط یک معلم خاص آموزش می بیند
3. معلم وقت بیشتری صرف آموزش هر دانش آموز می کند
4. دانش آموزان بر اساس توانائیهای خود به یادگیری می پردازند

175 - کدام نوع ارزشیابی به منظور شناخت رفتار ورودی و تعیین نقطه آغاز فعالیتهای آموزشی به کار گرفته می شود؟
1. تراکمی
2. تکوینی
3. تشخیصی
4. پایانی

176 – به هدفهایی که انتظارات آموزشی را به صورت قابلیت های صریح یا شرایط و معیار مشخص بیان کند . چه می گویند؟
1. کلی
2. جزئی
3. رفتاری
4. مرحله ای

177 – احساس عدم امنیت و اعتماد در کلاس درس سبب خواهد شد که دانش آموزان :
1. دارای خودنگری ثابت باشند
2. شخصیت واقعی خود را نشان دهند
3. ارتباط مطلوب با معلم برقرار کنند
4. رفتارهایی تشریفاتی از خود نشان دهند

178 – مطالعاتی که هدفش استقرار تحقق هدفهای آموزشی و هنجارهای اخلاقی باشد، چه نام دارد؟
1. تحلیلی
2. معیاری
3. تجویزی
4. توصیفی

179 – کدام عبارت ، مفهوم کاربرد اصول به عنوان یکی از مراحل تدریس به شیوه استقرایی است؟
1. پیشگویی نتایج مبتنی بر شرایط به وجود آمده
2. شناسایی مفهوم براساس تحلیل عناصر آن
3. گروه بندی موارد بر اساس رابطه آنها با یکدیگر
4. گروه بندی خواص و نشانه های تعلق هر یک از موارد

180 – معلم لیوان های حاوی آب و نمک، آب و آرد و آب و قند را به عنوان نمونه مثبت و لیوان های حاوی آب و روغن، آب و شن و آب و خاک را به عنوان نمونه های منفی مخلوط نشان می دهد. شاگردان خود به مفهوم محلول و خواص آن و تشخیص محلول از مخلوط معلق پی می برند. این الگوی آموزشی چیست؟
1. استقرایی
2. کاوشگری
3. حل مسأله
4. دریافت مفهوم

181 - معلم هنگام کاربرد الگوی استقرایی می پرسد که آیا می توانید پیشگویی کنید رشد جمعیت چه تأثیری در توسعه کشورها خواهد داشت، این معلم انتظار دارد که تفکر شاگرد در چه سطحی از الگوی استقرایی به یادگیری بپردازد؟
1. تفسیر مفهوم
2. کاربرد اصول
3. استنتاج مفهوم
4. دریافت مفهوم

182 – کدام عبارت زیر مفهوم پیش سازمان دهنده را بیشتر تبیین می نماید؟
1. پیش سازمان دهنده در مقدمه تدریس می آید تا مبحث فعلی را با مباحث پیشین همان درس مربوط سازد
2. پیش سازمان دهنده در ساختار ذهن فراگیر دخالت می کند تا بتواند مطالب آموخته شده قبلی خود را به خاطر آورد
3. پیش سازمان دهنده یک فرآیند ذهنی است که روی اطلاعات و مفاهیم قبلی و ترتیب منطقی آنها در هنگام یادآوری و ارائه تأکید دارد
4. پیش سازمان دهنده به کلیه فعالیت های معلم برای آماده سازی درس برای تدریس و یادگیری فراگیران در یک زمان معین دلالت دارد

183 – واحدهای درسی دانشگاه که نیاز به پیش نیاز دارند، مطابق با کدام نوع ترتیب اهداف جزیی است؟
1. موازی
2. رفتاری
3. متوالی
4. ترکیبی

184 – طرح کلی که بر اساس آن یک واحد درسی به بخش هایی تقسیم می شود و شاگرد هر بخش را مطالعه می کند و در صورت موفقیت در امتحان به بخش بعدی می رود. جزء کدام یک از روش های تدریس است؟
1. روش واحدها
2. روشهای تدریس سنتی
3. روش آموزشی برنامه ای
4. روش آموزش انفرادی

185 – کدام اصطلاح ارتباطی از شباهت ، مقایسه یک چیز یا نظر با چیز دیگر و استفاده از یکی به جای دیگری را به وجود می آورد.
1. استعاره
2. قیاس شخصی
3. تعارض فشرده
4. قیاس مستقیم

186 – منظور هلیداتا به معلم علوم اجتماعی از تفسیر مطالب در الگوی استقرایی چیست؟
1. گروه بندی موارد یک مفهوم بر حسب روابط بین موارد
2. دادن داده های خام و تبدیل آن به اطلاعات
3. گروه بندی نشانه ها یا نمودهای مفهوم و ارائه تعریف مفهوم
4. پیشگویی موارد مرتبط با یک مفهوم براساس تعمیم آن مفهوم

187 – یک دستکش غول آسای بیس بال در حال رانندگی بیان کننده کدام راه برای ایجاد تداعی مسخره است؟
1. مبالغه
2. بی قوارگی
3. جایگزینی
4. کلمه – جایگزینی

188 – نام الگوی تدریسی که در آن معلم آسان گر، صبور است و تحت تأثیر فشار و نتایج فوری رفتار مرتبط با هدف های وسیع و زمینه مشاوره ای را بروز می دهد چیست؟
1. شبیه سازی
2. خویشتن آگاهی
3. سیستم های مفهومی
4. تدریس غیرمستقیم

189 – واکنش معلم در الگوی دریافت مفهوم نسبت به فرضیه های نامرتبط شاگرد با مفهوم مورد نظر او ........است.
1. حمایت و پاداش
2. رد هر نوع فرضیه مغایر و تقویت معکوس
3. رد فرضیه های شاگرد با استفاده از استدلال
4. جهت دهی به موضوع درس برای پذیرش فرضیه شاگرد

سوالات 190 تا 208

190- عادت آموزی شاگرد برای استفاده از الگوی تدریس خاص به منظور ......است.
1. عادت کردن شاگرد به افزایش دقت در یک موضوع خاص
2. عادت دادن شاگرد به استفاده از گفته های معلم در موضوعات خاص درسی
3. یادگیری شاگرد از نحوه استفاده از روش های معلم برای پیشرفت یادگیری موضوع خاص
4. عادت دادن شاگرد به انتخاب گونه ای خاص یادگیری و استفاده از آن در همه موارد

191 – کدام مورد در الگوی بدیعه پردازی درست است؟
1. نیروی عقل مانع خلاقیت است
2. بعد عقلی از بعد عاطفی مهم تر است
3. بعد معقول از بعد نامعقول مهم تر است
4. بعد عاطفی از بعدعقلی مهم تر است

192 – سیستم ...........راهی برای تبدیل مفهوم .........به مفهوم ........است.
1. کلمه کلیدی، محسوس، نامحسوس
2. کلمه جایگزینی ، نامحسوس – محسوس
3. کلمه کلیدی ، نامحسوس – محسوس
4. کلمه جایگزینی ، محسوس، نامحسوس

193 – دانش آموزان در ایفای نقش با نمایش موقعیت های دارای مسأله چه چیزی را کشف می کنند؟
1. مسایل اخلاقی
2. مسایل مهم درسی
4. مسایل روابط انسانی
4. مسایل روابط اجتماعی

194 – محیط یادگیری مناسب با فرد با درجه پیچیدگی بالا و انعطاف پذیرتر کدام است؟
1. همبسته و جهت یافته از اطلاعات
2. آزاد و دور از هر نوع سازماندهی خاص
3. با روابط مصالحه ای بین افراد در زمان تعارض
4. کنترل شده با تأکید بر مصالحه برای تربیت امور

195 – انتخاب کلمه ای که بازنمای یک تفکر طولانی تر با چند تفکر تابع باشد بیانگر کدام مفهوم است؟
1. پیوند
2. کلمه – کلیدی
3. سیستم اتصال
4. کلمه جایگزینی

196 – در کدام یک از الگوهای تدریس است که بر اساس آن مطلب کلی در مقدمه درس آورده می شود که این مطلب کلی مبحث ارائه شده را به مباحث پیشین همان درس مربوط می سازد و پایه ای برای ارتباط مفاهیم بعدی با مفاهیم پیشین می باشد.
1. الگوی حل مسأله
2. الگوی ارگانیستیک
3. الگوی ماشینی (مکانیستیک)
4. الگوی پیش سازمان دهنده

197 – کدام دانشمندان تعلیم و تربیت در تحلیل «تفکر منطقی» به سه جنبه احساس، حافظه و تخیل قائل هستند؟
1. گاتری و گانیه
2. اسکینروثرندایک
3. جروم برونر و دیوید آزویل
4. فیلیپ ژ.اسمیت و گودرن هول فیش

198 – اصطلاحات «تفکیک تدریجی» یکپارچگی مجدد «تعارض فشرده» و «تداعی مسخره» مربوط به کدام الگوهای تدریس می باشند؟
1. پیش سازمان دهنده – بدیعه پردازی – یادسپاری و کاوشگری
2. پیش سازمان دهنده – کاوشگری علمی – بدیعه پردازی و بدیعه پردازی
3. پیش سازمان دهنده – پیش سازمان دهنده – بدیعه پردازی و یادسپاری
4. بدیعه پردازی – پیش سازمان دهنده – کاوشگری و بدیعه پردازی

199 – گزینه مناسب برای پرکردن جای خالی عبارت زیر چیست؟
در ........شاگردان به طور مداوم از نحوه یادگیری خودآگاه تر می شوند و راهبردهای بیشتری برای یادگیری و نحوه استفاده از آنها را پدید می آورند.
1. بساخت گرایی
2. فراشناخت
3. عملکرد خبره
4. داربست عقلی

200 – عنوان مناسب این جمله چیست؟
معلم یا والدین تنها دانش را انتقال نمی دهند، بلکه دانش در زمانی بنا می شود که کودک به اطلاعات موجود در محیط آموزشی پاسخ می دهد
1. بساخت گرایی
2. فراشناخت گرایی
3. داربست گرایی عقلی
4. قلمرو محدود شده به توسعه

201 – کدام عنوان معرف بیان زیر است؟
«جستجو و فهرست کردن نمودهایی که می توان برای تمیز بین نمونه ها از غیر نمونه های مقولات گوناگون به کار برد».
1. تکوین مفهوم
2. دریافت مفهوم
3. تهیه داربست عقلی
4. تعیین میزان ارزش یک نمود

202 – این عبارت مربوط به عنوان مطلب زیر چه موضوع و در کدام الگوی تدریس است؟
«افراد با رشد کمتر در محیط و آنچه که محیط برایشان بار می آورد به سر می برند، نه اینکه فرصت هایی را از محیط و یا درون آن بیافرینند»
1. خود پنداری زیر ساختار مفهومی و از الگوی مفاهیم خود
2. پیچیدگی پایین زیرسطوح پیچیدگی یکپارچه و از الگوی تطبیق با تفاوت های فردی
3. گسترش مفاهیم درسی زیراثرات آموزشی و پرورشی و از الگوی بدیعه پردازی
4. پیش سازمان دهنده توضیحی زیر معانی ضمنی برای تدریس و از الگوی پیش سازمان دهنده

203 – کدام عبارت نشانگر سیستم اجتماعی الگوی تدریس غیرمستقیم است؟
1. تعقلی ساختن جریانات تفکر، استفاده از استعاره ها، مباحثه آزاد و ایجاد برابری عاطفی و عقلی
2. معلم در نقش تسهیل گر در آغاز و حفظ جریان کنش متقابل، پذیرش احساس، درک و همدلی عمدتاً مسؤول است.
3. همکارانه، دقیق و جدی، شاگردان ابتدا در جلسات علم ساخته، سپس در موقعیت های بیشتر کنترل شده مشارکت می کنند
4. موفقیت کسب مطالب به تمایل شاگردان به یکپارچه کردن آن با دانش قبلی، قوه ذهنی و ارائه و سازمان مطالب معلم، بستگی دارد.

204 – توالی منظم ، سینرجی، پذیرش مسؤولیت نشو و نمای خود به ترتیب سه نمود کدام الگوهای تدریس هستند؟
1. رفتاری – اجتماعی – انفرادی
2. انفرادی – رفتاری – اجتماعی
3. تفحص گروهی – یاران در یادگیری – غیر مستقیم
4 – استقرایی – دریافت مفهوم – سیستم های مفهومی

205 – معلمی سعی دارد نقش متداول تصمیم گیری را رها سازد و به جای آن نقش یک آسانگری را انتخاب کند که احساسات دانش آموز را کانون توجه خود قرار دهد. الگوی تدریس او چه نام دارد؟
1. ایفای نقش
2. یاران یاور
3. تدریس غیرمستقیم
4.عرضه مطالب از طریق پیش سازمان دهنده

206 – کدام عبارت ناظر بر آثار آموزشی (و نه پرورشی) کاربرد الگوهای تدریس یادسپاری – استقرایی و بدیعه پردازی است؟
1. خویشتن آگاهی – شایستگی مباحثه اجتماعی – ساخت شناخت
2. خویشتن آگاهی – تفکر منطقی – پیشرفت در محتوای برنامه درسی
3. یادگیری توان ذهنی – جریان تکوین مفهوم – ابزار تفکر استعاره ای
4. یادگیری توان ذهنی – تفکر منطقی – یادگیری چارچوب تحلیل مسایل اجتماعی

207 – معلم موضوع شاگرد را بدون برخورد ارزشی چنان نقد می کند تا شاگرد موضع خود را مورد تجدید نظر قرار دهد. مهارت مورد استفاده این معلم چه نام دارد؟
1. تشبیه قیاسی
2. داربست عقلی
3. تعارض فشرده
4. محاضره سقراطی

208 – معلمی در آموزش علوم اجتماعی با روش بدیعه پردازی برای توصیف یک شهروند بی فرهنگ از عبارت «قانون مدار قانون شکن» استفاده کرده است. به نظر شما او از چه نوع قیاسی در فرآیند تدریس استفاده کرده است؟
1. قیاس مستقیم
2. قیاس شخصی
3. همانند سازی
4. تعارض فشرده

 

پاسخنامه سوالات 1 الی 104

1 – (4)
غفلت از مطالعه مداوم و کسب آگاهی بیشتر باعث می شود که معلم به تکرار مکررات بپردازد.

2 – (3)
، طبق این نظریه با در نظر گرفتن زمان لازم و متناسب با استعداد هر دانش آموز می توان انگیزش، کیفیت تدریس و توانایی فهم تدریس، یادگیری و پیشرفت تحصیلی شاگردان را افزایش داد.

3 – (4)


4 – (3)
در این روش معلم پس از ارائه مقدمات مفهوم جدید را تعریف می کند.

5 – (2)
از مسائل مهمی که سخنران باید در ضمن سخنرانی به آن توجه داشته باشد توجه به شاگردان است.

6 – (1)
ارزشگذاری مبتنی بر درونی کردن دسته معینی از ارزشهاست.

7 – (1)
کاربرد این نظریه در تدریس استفاده از وسایل آموزشی و کمک آموزشی می باشد.

8 – (3)
وقتی مفاهیم جدید ریشه در تجارب یا مفاهیم گذشته داشته باشد یادگیری معنی دار صورت خواهد گرفت.

9 – (3)
در روش بحث گروهی قدرت انتقادگری و انتقاد پذیری تقویت می شود.

10 – (1)


11 – (3)
از طریق ارزشیابی تشخیصی، می توان مشخص کرد که شاگردان معلومات، تواناییها و مهارتهای لازم را برای ورود به مطلب جدید دارند یا نه.

12 – (1)
در روش بحث گروهی قدرت استدلال و قدرت مدیریت و رهبری تقویت می شود.

13 – (2)
تکوین مفهوم در تفکر استقرایی شامل مراحل: تعیین شمارش، فهرست بندی، گروه بندی و عنوان دهی طبقات می باشد.

14 – (2)
تفکر خلاق به آن نوع فعالیت فکری گفته می شود که به حل مشکلات و مسائل سخت و حل نشده می پردازند یا برای مسائل حل نشده گذشته راه حلهای جدید کشف می کند.

15 – (3)
یادگیری در این سطح،عبارت است از توانایی پی بردن به مفهوم یک مطلب، و تبیین آن با جملاتی که شخص خودش می سازد، بی آنکه میان مطلب با مطالب دیگر ارتباطی برقرارکند.

16 – (1)
، ارزشیابی آخرین و عالی ترین مرحله شناخت است، این مرحله شامل قضاوت درباره امور، اطلاعات و حتی روشهای روبرو شدن با مسائل است.

17 – (2)


18 – (4)
هدفهای رفتاری نوع رفتار و قابلیتهایی را که انتظار داریم شاگرد پس از یادگیری مطلبی خاص به آنها برسد، مشخص می کند.

19 – (2)
در عمل تحلیلی اعتبار یک قضیه مربوط به توافق با قضایای دیگر است.

20 – (4)
در روش سخنرانی تفاوتهای فردی در آن منظور نمی گردد.

21 – (3)
مفاهیم فعالیتهای پیچیده ذهنی را تشکیل می دهند

22 – (2)
در این مرحله مجموعه ای از ارزشها در رفتار فرد انعکاس دائم پیدا می کند.

23 – (1)
رجوع کنید به سؤال 18

24 – (4)
در این سطح از یادگیری، شاگرد توانایی انجام دادن هماهنگ چندین حرکت را به طور همزمان بدست می آورد.

25 – (1)
برونر صاحب نظریه یادگیری اکتشافی می باشد.

26 –(4)
در این نوع ارتباط مفاهیم آموزشی نسبت به هم تقدم ندارند، و هدفهای مربوط به آنها در یک تراز قرار می گیرند.

27 – (2)
ترکیب مستلزم درهم آمیختن دوباره قسمتهایی از تجارب گذشته با مطالب جدید و بازساز آن به صورت یک کل تازه و نسبتاً انسجام یافته است.

28 – (4)
الگوی تدریس کارلوریان و لوکاس در جریان – یاددهی حافظه پروری شامل چهار مرحله است که عبارتند از :
1. توجه به مطالب درس
2. ایجاد ارتباطات
3. بسط تصاویر حسی
4. تمرین یادآوری

29 – (2)
کلاس درس وقتی مرکز تفکر است که شاگرد با مسأله روبرو می شود

30 – (3)
هر گاه پیام به صورت علائم یا رمزهای غیرکلامی (حرکات دست، چشم ، رنگ، صدا و ....) انتقال یابد ، ارتباط را غیر کلامی می گویند.

31 –
تحلیل آموزشی ، فرایندی است که از طریق آن هدف نهایی آموزشی به وظایف یا اعمالی که شاگرد باید انجام دهد یا معلومات و مهارتهایی که پس از اجرای آموزشی باید کسب کند، تقسیم می شود.

32 – (1)
الگوی حل مسأله، به علت فعال و سهیم بودن شاگردان در فعالیتهای آموزشی و پرورش تفکر دانش آموزان یکی از بهترین الگوهای تدریس به حساب می آید.

33 – (1)
ارزشیابی تشخیصی ، آموخته های پایه و یا رفتار ورودی شاگردان را که لازمه یادگیری مطالب جدید است می سنجد.

34 – (3)
از نظر جان دیویی هدف آموزشی خوب، هدفی است که با توجه به اوضاع و احوال موجود اتخاذ شود

35 – (4)


36 – (2)


37 – (2)


38 – (2)


39 – (3)
روش ایفای نقش ، برای رفع کمرویی شاگردان خجالتی، روش مفیدی است به همین دلیل معلم باید افراد کمرو را به شرکت در نمایش به ویژه ایفای نقش تشویق کند.

40 – (4)
، ارزشیابی و قضاوت ، آخرین و عالیترین مرحله شناخت است.این مرحله شامل قضاوت درباره امور ، اطلاعات و حتی روشهای روبه رو شدن با مسائل است.

41 – (1)
سلسله مراتب مفهوم از نظر هیلدا تابا شامل تشکیل ، تفسیر و کاربرد مفهوم می باشد.

42 – (3)


43 – (2)


44 – (1)
طرح الگوی پیش سازماندهنده آزوبل می باشد.

45 – (3)
بلوم ، بلوک و سایر هواداران یادگیری در حد تسلط معتقدند که می توان این الگو را در واقع با تغییر شیوه های متداول آموزش به کل کلاس و با ایجاد فرصتی مرکب از وقت و آموزش انفرادی متناسب با نتایج ارزشیابی تکوینی به اجرا درآورد.

46 – (2)


47 – (4)


48 – (1)


49 – (3)
یکی از انتقادات وارده بر هدفهای رفتاری این است که تدوین هدفهای رفتاری، تدریس را روی حقایق یا امور معلوم متمرکز می سازد و رفتار پیچیده و عالیتر را از نظر دور می دارد.

50 – (4)
ویژگیهای یک هدف رفتاری خوب :
1. رفتار مورد مشاهده باید دقیقاً مشخص باشد.
2. موقعیتی که رفتار باید در آن مشاهده شودف مشخص شده باشد.
3. سطح اجرا (درجه موفقیت) باید دقیقاً مشخص باشد.

51 – (2)
روش سخنرانی می تواند حالات انفعالی و وابستگی را در شاگردان افزایش دهد، و نیز می تواند وسیله ای برای ابراز عقاید شخصی و گرایشهای فردی معلم باشد.

52 – (2)
محتوای آموزشی به تنظیم و ابداع روشهای مناسب تدریس کمک می کند.

53 – (1)


54 – (4)
در روش بحث گروهی تفکر شاگرد پرورش می یابد و توانایی اظهار نظر در جمع در او ایجاد می شود و انتقاد پذیر و انتقادگر بار می آید.

55 – (3)
الگوی تدریس آموزش کاوشگری از حقایق تا نظریه ها در اولین گام خود شاگردان را با رویدادی ناهمخوان مواجه می سازد.

56 – (1)
، منظور از پیش سازماندهنده، یک مطلب یا مفهوم کلی است که در مقدمه تدریس می آید.

57 – (2)
هنگام کارکردن با یکدیگر انرژی جمعی به وجود می آوریم که آن را جمع افزایی می نامند. الگوهای اجتماعی تدریس برای برخورداری از مزیت این پدیده توسط ایجاد جمع های یادگیری به وجود امده است.

58 – (4)
ساخت شناختی به مجموعه اطلاعات و مفاهیمی گفته می شود که در زمینه یک رشته درسی در ذهن فرد به وجود می آید.

59- (2)
، هدفهای آموزش و پرورش هر جامعه بر اساس جهان بینی آن جامعه تعیین می شود. زیرا آموزش و پروش هر جامعه از فرهنگ و باورهای اجتماعی نشأت گرفته است، و تحت تأثیر ارزشها و قضاوتهای سیاسی – اجتماعی قرار دارد.

60 – (3)
روش پرسش و پاسخ به سه اصل متکی است.
1. وجود سؤال یا مسأله
2. طرح سؤالهای متوالی برای تداوم فعالیتهای ذهنی
3. هدایت تلاش ذهن، برای کشف آگاهانه مسأله به طوری که نتیجه آن خلاقیت فکری و کسب دانش منجر شود.

61 – (1)
تجزیه موضوع کلی درس به مطالب و مفاهیم جزئی تر برای تهیه هدفهای جزیی و رفتاری تدریس در مورد طرح درس روزانه مطرح می شود.

62 – (3)
برای بهبود بخشیدن به حافظه و کاستن از میزان فراموشی باید مطالب جدید را به مطالب قبلی ربط دهیم. یعنی نوعی رابطه معنی دار بین مطالب سطح دانش ایجاد کنیم.

63 – (2)
هدفهای پرورشی بیانات کلی و آرمانی هستند ولی هدفهای آموزشی قصد و منظور معلم را از آموزش مطالب درسی به نحوی دقیق و مشخص نشان می دهند.

64 – (1)
در الگوی پیش سازماندهنده ماهیت روابط میانگروهی یک طرفه است و اطلاعات از معلم به شاگردان منتقل می شود.

65 – (2)
روش حفظی، برای به خاطر سپردن اصول، قواعد و قوانین در علوم مختلف روش مناسبی است.

66 – (3)
اندازه گیری تواناییها و مهارتهای دانش آموزان قبل از تدریس را ارزشیابی تشخیصی می نامند.

67 – (4)
تنبیه دانش آموز به دلیل خطا در کلاس باید با کشف علت بلافاصله انجام گیرد.

68 – (1)


69 – (4)
در الگوی سازمانی نگری توجه به شاگرد و تواناییهای او از اهمیت خاصی برخوردار است.

70 – (3)
در روش اکتشافی یادگیرنده بدون کمک معلم، خود به کشف مفاهیم، اصول و قوانین می پردازد و از این طریق به دانشهای لازم دست می یابد.

71 – (3)
در روش آموزش انفرادی موقعیت یادگیری، باید چنان سازماندهی شود که هر شاگرد بر اساس تواناییهای خود به یادگیری بپردازد.

72 – (2)
در روش واحد پروژه باید فعالیت شاگرد بر اساس انگیزه درونی او باشد.

73 – (2)
در روش بحث گروهی قدرت انتقادگری و انتقاد پذیری در شاگردان تقویت می شود

74 – (1)
روش پرسش و پاسخ برای تقویت استدلال و قدرت بیان روش مؤثری است.

75 – (1)
علاقه و فعالیت شاگرد در امر یادگیری مهمترین مشخصه پروژه است.

76 – (4)
آموزش برنامه ای ، یک نظام آموزش انفرادی است که کوشش می کند یادگیری با با نیازهای شاگردان هماهنگ سازد.

77 – (3)
نقطه اصلی در روش واحد تجربی رغبت و تجارب قبلی شاگردان است.

78 – (1)
شرط اصلی در این الگو، وجود معلمی است که از روشها و شگردهای مناسب برای تدریس، برطبق الگوی پیش سازماندهنده ، آگاهی داشته باشد.

79 – (3)
مناسبترین روش برای آموزش مهارتها روش نمایشی می باشد

80 – (3)
الگوی عمومی تدریس در عین سادگی، فرآیند تدریس را به خوبی توصیف می کند و به معلم در سازمان دادن فرآیند تدریس کمک می کند.

81 – (4)


82 – (3)
از خصوصیات روش سخنرانی فعال بودن معلم و غیرفعال بودن شاگرد است و در فرآیند تدریس تمام عامل تحت کنترل معلم است.

83 – (4)
بر اساس الگوی رالف تایلر هدفهای کلی آموزش و پرورش از سه منبع مختلف کسب می شوند که عبارتند از نیازهای دانش آموزان، نیازهای جامعه و موضوع درسی

84 – (2)
بازیهای تعلیم و تربیت (آموزشی)؛ غالباً شکل ساده شده یک نوع موقعیت پیچیده زندگی است و گزیده ای از عوامل زندگی واقعی را به طور خلاصه بیان می کند.

85 – (1)
، روش پرسش و پاخ برای خلاصه کردن و مرور مطالب گفته شده، در کلاس روش مناسبی است.

86 – (4)
با توجه به اینکه روش سخنرانی بسیار انعطاف پذیر است انواع یادگیری نیز در این روش لحاظ می گردد.

87 – (3)


88 – (1)
در الگوی تدریس کاوشگری(مدل ساکمن) شاگردان پرسشهایی مطرح می سازند و معلم به آنها با بلی یا خیر پاسخ می دهد.

89 – (2)
، در مواردی که همه فراگیران باید درجریان فعالیتهای تربیتی قرار گیرند و فعالانه به اندیشه و پرسش پاسخ بپردازند.

90 – (2)


91- (2)
وسعت و دامنه رفتار در حیطه عاطفی به حدی زیاد و عمیق است که ارزشیابی درجه تحقق هدفهای رفتاری در آنان بسیار مشکل است.

92 – (3)
رفتار ورودی، تواناییها و مهارتهای قبل از شروع فعالیت آموزشی شاگردان را در یک درس جدید مشخص می کند.

93 – (2)
، محرکی که شدت رفتار را افزایش دهد تقویت مثبت نام دارد

94 – (4)
تمرکز حواس و ارتباط عاطفی در روش ایفای نقش زیاد است.

95 – (1)


96- (2)


97 – ( 4)
تقویت قدرت بیان واستدلال جزو هدفهای روش تدریس مباحثه ای می باشد.

98 – (3)


99 – (1)


100 – (3)
شاخص اصلی استعداد تحصیلی شاگردان در آموزش «تا حد تسلط» زمان می باشد.

101 – (4)
روش پرسش و پاسخ برای تقویت استدلال و قدرت بیان روش مؤثری است.

102 – (4)
در تدریس خصوصی پیشرفت تحصیلی هر شاگرد با دانش گذشته اش مقایسهمی شود.

103 – (1)
در روش بحث گروهی می توان هراس افراد کم رو و خجالتی را برای صحبت کردن در جمع کاهش داد.

104 – (4)
الگوی تدریس کاوشگری به روش محاکم قضایی در برنامه های درسی تربیت شهروندی از کارایی و اثربخشی خوبی برخوردار است.

پاسخنامه سوالات 105 الی 208105 – (3)
رفتار غیرکلامی در روند آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار است و جزو مهارت برقراری ارتباط می باشد.

106 – (4)


107 – (2)


108 – (1)
در روش واحد تجربی نقطه اصلی و مرکز فعالیت رغبت و تجارب قبلی فراگیران می باشد.

109 – (3)


110 -
الگوی پیش سازماندهنده شاگردان را به داربست عقلی مفاهیم وارد می سازد و به آنان نحوه استفاده از این موازین در هدایت فعالیتهای کاوشگرانه خود را می آموزد.

111 – (2)


112 – (3)


113 – (4)
در الگوی تدریس غیرمستقیم معلم نقش مشاور را دارد

114 – (1)


115 – (3)


116 – (1)


117 – (4)
برای درک و گسترش ارزشهای اجتماع، چگونگی عمل در زندگی روزمره و رشد فردی از الگوی تدریس کاوشگری به روش محاکم قضایی استفاده می شود

118 – (3)


119 – (2)
در الگوی حل مسأله معلم نقش راهنما را در فرایند تدرس دارا می باشد.

120 – (3)
در الگوی تفکر استقرایی شاگردان به طور مستقیم به جریان تفکر علمی می پردازند.

121- (1)
در آموزش انفرادی هدایت شده از تدریس گروهی استفاده می شود.

122 – (3)


123 – (4)
هدفهای آموزشی باید با توجه به نیازهای فراگیران و نیاز جامعه تعیین گردد.

124 – (3)
در الگوی حل مسأله ارتباط بین معلم و دانش آموز دو جانبه است

125 – ( 4)
در این روش ، شاگرد تلاش می کند با کوشش های ذهنی، از معلوم به مجهول حرکت کند.

126 – (3)
آشنا کردن شاگردان با واقعیتهای زندگی از مزایای روش گردش علمی می باشد.

127 – (2)
ارائه اصول و مفاهیم به وسیله روش سخنرانی تدریس می شود.

128 – (2)
معنی بازخورد در جریان تدریس آگاه کردن شاگردان از نتایج کارشان می باشد.

129 – (4)
برای ایجاد انگیزه دریادگیرنده باید موقعیتهای موفقیت آمیز برای او بوجود بیاوریم.

130 –(4)


131- (3)
آموزشی برنامه ای ، یک نظام آموزش انفرادی است که کوشش می کند یادگیری را با نیازهای شاگردان هماهنگ سازد.

132 – (1)
یادگیری معنی دار به آن نوع یادگیری گفته می شود که مطالب جدید ریشه در تجارب یا مفاهیم گذشته داشته باشد.

133 - (2)
روش حفظ و تکرار، برای به خاطر سپردن اصول و قواعد، قوانین در علوم مختلف روش مناسبی است.

134 – (1)
در تجزیه و تحلیل همبستگی به روابط، انسجام و هماهنگی عناصر و مفاهیم توجه می شود.

135 – (2)


136 – (1)


137 – (1)


138 – (4)


139 – (3)
پروژه در صورتی موفق می شود که همه دانش آموزان از بهره هوشی بالایی برخوردار باشند.

140- (3)


141 – (4)


142 – (1)
یادگیری عبارت است از فرآیند تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه فرد بر اثر تجربه

143 – (1)


144- (1)
اگرفعالیت شاگردی به وسیله محرکی تقویت گردد به طوری که احتمال وقوع آن فعالیت افزایش یابد از الگوی شرطی شدن فعال استفاده شده است.

145 – (2)
در روش واحد تجربی نقطه اصلی و مرکز فعالیت رغبت و تجارب قبلی فراگیران می باشد.

146 – (1)
روش ایفای نقش برای رفع کمرویی شاگردان خجالتی روش مفیدی است.

147 – (2)


148 – (2)
تدریس عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل معلم و شاگرد بر اساس طراحی منظم و هدفدار معلم، برای ایجاد تغییر در رفتار شاگرد.

149 – (3)


150 – (2)
در این مرحله یادگیرنده می تواند عواملی را که در مرحله تجزیه و تحلیل از همدیگر تفکیک کرده بود، به طریقی نو، برای اخذ یک معنی جدید و نوظهور با یکدیگر ترکیب کند. در این مرحله پیوستگی عوامل به گونه ای بدیع و جدید، بروز معنی تازه و ایجاد ساختی را که قبلاً وجود نداشته است. میسر می سازد.

151 – (3)
محور پروژه باید فعالیت شاگرد و انگیزه درونی او باشد نه تنظیم منطقی موضوع از طرف معلم

152 – (1)


153 – (4)
کاربرد کلمه تجربه در تعریف، حاکی از این است که تنها آن دسته از تغییرات رفتار را می توان یادگیری نامید که محصول تجربه، یعنی تأثیر متقابل فرد و محیط در یکدیگر باشد. درواقع کل شخصیت فرد در تمام ابعاد خود، در فرآیند تعامل قرار می گیرد و تغییر پیدا می کند.

154 - (3)
ارزشیابی به عنوان وسیله ای برای بهبود و اصلاح فعالیتهای آموزشی نتایج ارزشیابی نه تنها میزان پیشرفت تحصیلی شاگردان و عملکرد آنان را در فعالیتهای آنان را در فعالیتهای آموزشی و پرورشی مشخص می سازد، بلکه کیفیت تلاش شاگردان و روش تدریس معلم و میزان مهارت وی را در این زمینه مورد ارزیابی قرار می دهد. تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی، به معلم فرصت می دهد که همواره درصدد اصلاح و بهبود روش تدریس خود برآید و آن را با نیازها، علایق شاگردان و محتوای آموزشی هماهنگ سازد.

155 – (4)


156 – (3)
شاگردی که بتواند در کلاس درس ادبیات فارسی، یک جمله ادبی را از نظر دستوری تجزیه و تحلیل و نقش روابط کلمات تشکیل دهنده آن را مشخص کند، از نظر یادگیری در سطح تجزیه و تحلیل قرار دارد.

157 – (2)
یادگیری در سطح به کاربستن عبارت است از توانایی کاربرد اصول علمی، فرضیه ها، قضایا و دیگر مفاهیم انتزاعی در وضعیت و موقعیت مناسب، بدون اینکه هیچ گونه راه حلی ارائه شود. مثلاً شاگردی که بتواند اصول و قوانین مثلثات را در موقعیت علمی جدید ( مانند حل مسائل، نقشه برداری و غیره) به کاربرد.

158 – (4)
مهارت برگرداندن یا تغییر دادن مطالب از شکلی به شکل دیگر بدون اینکه معنی و محتوای آن دگرگون شود، ترجمه نامیده می شود، غالباً توانایی فرد برای ترجمه، به دانستن پیش نیاز یا مناسب وابسته است. مثلاً در این سطح ، شاگرد باید بتواند یک عبارت فنی یا یک قطعه شعر را با عبارتهای روشن – از طریق چند مثال و یا نثر ساده بیان کند.

159 – (1)


160 – (4)


161 – (1)
در الگوی حل مسأله، به علت ارتباط فعالیتهای آموزشی با زندگی آنان و توجه به اندیشه و تفکر در فرآیند یادگیری، روح پژوهش و انتقادگری در آنان پرورش می یابد.

162 – (3)
روش پرسش و پاسخ برای مرور مطلبی که قبلاً آموخته شده و یا ارزشیابی میزان درکی که شاگردان از مفهوم درس دارند و برای پرورش قدرت تفکر و استدلال آنها بسیار روش مؤثری است.

163 – (2)
محور پروژه باید فعالیت شاگرد و انگیزه درونی او باشد، نه تنظیم منطقیف موضوع از طرف م علم

164 – (3)
مهمترین عنصر بدیعه پردازی، استفاده از قیاسهاست.

165 – (2)


166 – (1)
دانش آموزان در ایفای نقش، با نمایش موقعیت های دارای مسأله و سپس بحث درباره آن نمایش، مسایل روابط انسانی را کشف می کند.

167 – ()


168 – (4)
اختلاف سطح شاگردان، تنوع درس ها، اختلاف سن معلم مکتب و نوآموز و ... وجود مقامی به نام خلیفه ایجاب می کند.

169 – (2)
این رویکرد در تقویت مهارتهای ارتباطی و رشد مهارتهای اجتماعی دختران و پسران تأثیر بسزایی دارد

170 – (3)
در روش سخنرانی چون معلم متکلم وده است شاگردان چندان فعال نیستند، فقط از حس شنوایی استفاده می شود، قدرت تکلم شاگردان چندان تقویت نمی شود و تفاوتهای فردی در آن منظور نمی گردد.

171 – (4)
برگردان یا تغییر مطلب از شکلی به شکل دیگر بدون آنکه معنی و مفهوم آن دگرگون شود از اجزاء دیگر فهمیدن است.

172 – (1)
انگیزش یکی از نکات بسیار مهم در جریان یادگیری است و بدون آن یادگیری به طور مؤثر ایجاد نمی شود.

173- (1)


174 – (4)
به اعتقاد بسیاری از روان شناسا تربیتی موقعیت یادگیری باید طوری سازماندهی شود که هر شاگرد بر اساس توانایی های خود به فعالیت و یادگیری بپردازد.

175 – (3)
ارزشیابی تشخیصی علاوه بر اینکه معیار سنجش رفتار ورودی شاگرد است وسیله ای است که به کمک آن می توان اولین گام آموزشی را به دقت معین کرد.

176 – (3)
هدفهای رفتای نوعی رفتار و قابلیتهایی را که انتظار داریم شاگرد پس از یادگیری مطلبی خاص به آنها برسد

177 – (4)


178 – (2)
مطالعاتی که هدفش استقرار و تحقق هدفهای نهایی و معیارهای اخلاقی باشد تحقیقات معیاری نام دارد.

179- (1)
سومین وظیفه شناختی کاربرد اصول برای توضیح درباره پدیده ای جدید است و این به معنای پیشگویی نتایج مبتنی بر شرایط به وجود آمده است.

180- (4)
دریافت مفهوم از یک دانش آموز می خواهد مثالهایی (نمودها نامیده می شوند) که شامل ویژگی هایی که از آن مفهوم است را با مثالهای دیگری که شامل آن نمودها نیست مقایسه و مقابله کند و بدین وسیله نمودهای مقوله ای را که در حال حاضر در ذهن فرد دیگر وجود دارد کشف نماید.

181 – (2)
پیشگویی مربوط به کاربرد اصول است.

182 – (1)
پیش سازمان دهنده یک مطلب یا مفهوم کلی است که در مقدمه تدریس می آید تا مبحثی را که به شاگردان ارائه می شود با مباحث پیشین همان درس مربوط سازد و درعین حال پایه ای برای ارتباط مفاهیم بعدی با مفاهیم پیین شود و شاگرد بتواند تمام مباحث درس را به صورت یک ساخت منظم و سازمان یافته در ذهن خود جا دهد.

183 – (3)
ارتباط هدفها با هم به گونه است که قبل از تحقق هدف پایین تر، رسیدن به هدف بالاتر امکان پذیر نیست و به عبارت بهتر، هدفهای پایین تر پیش نیاز هدفهای بالاترند و تا زمنی که مطلب مربوط به هدف قبلی فراگرفته نشده است، نباید مطلب مربوط به هدف بعدی را آموزش داد. ارتباط چنین اهدافی را با هم ارتباط سلسلی یا ارتباط متوالی می گویند.

184 – (4)
در این روش مواد آموزشی به واحدهایی کوچک تقسیم می شود که چهارچوب یا گام نام دارد در هر گام تکلیفی مشخص شده است که باید از طریق انجام دادن آن به هدف ، رفتاری آن چهارچوب دست یافت این گامها بر اساس دانش قبلی شاگرد تنظیم شده است به طوری که هر گاه، معلومات جدیدی به معلومات قبلی شاگرد اضافه می کند، گامها و مراحل آن باید به گونه ای برنامه ریزی شوند که شاگرد را به هدفهای نهایی نزدیک کنند.

185 – (1)
استعاره ارتباطی از شباهت، مقایسه یک چیز یا نظر با چیز یا نظر دیگر و به وسیله استفاده از یکی به جای دیگری را به وجود می آورد.

186 – (3)


187 – (2)
چندین راه برای ایجاد یک تداعی مسخره وجود دارد :
1. قاعده جایگزینی مثل دستکش در حال راندن ماشین
2. قاعده بی قوارگی که طبق آن موجودات کوچک، بزرگ و یا موجودات بزرگ ریز می شوند. مثل : یک دستکش غول اسای بیس بال در حال رانندگی .
3. قاعده مبالغه مثل : میلیونها دستکش در خیابان رژه می روند.

188 – (4)
معلم در تدریس غیرمستقیم نقش یک آسانگر را ایفا می کند. معلم در این روش شخصی صبور است و دیدگاه وسیع یادگیری در دراز مدت را فدای فشار برای به دست آوردن نتایج فوری نمی کند.

189 – (1)
حمایت کنید ولی تأکید بر اهمیت فرضیه ای مباحث داشته باشید

190 – (3)


191 – (4)
بعد عاطفی از بعد عقلی – نامعقول از معقول مهم تر است

192 - (2)
سیستم کلمه جایگزینی راهی برای تبدیل مفهوم نامحسوس به مفهوم محسوس و معنی دار است.

193 – (3)
دانش آموزان در ایفای نقش با نمایش موقعیت های اداری مسأله و سپس بحث درباره آن نمایش، مسایل روابط انسانی را کشف می کنند.

194 – (1)


195 – (2)
اساس سیستم کلمه کلیدی، انتخاب کلمه ای است که بازنمای یک تفکر طولانی تر یا چند تفکر تابع است.

196 – (4)


197 – (4)
در بررسی و مطالعه ساخت تفکر و فعالیتهای ذهن «گوردون هولفیش» و «فیلیپ ژ. اسمیت» در کتاب تفکر منطقی به تحلیل سه جانبه می پردازند. این سه جنبه عبارتند از : احساس، حافظه و تخیل.

198- (3)
تفکیک تدریجی و یکپارچگی مجدد (تشکل مجدد) مربوط به پیش سازمان دهنده و تعارض فشرده مربوط به بدیعه پردازی و تداعی مسخره مربوط به یادسپاری می باشد.

199- (2)


200– (1)


201– (2)
دریافت مفهوم عبارت از «جستجو و فهرست نمودهایی است که از آن برای تمیز نمونه ها از غیر نمونه های طبقات استفاده می شود.

202– (1)


203– (2)


204- (1)


205– (3)


206– (3)
درکی از قدرت ذهنی مربوط به آثار آموزشی یادسپاری است و جریان تکوین مفهوم مربوط به آثار آموزشی الگوی تدریس استقرایی است و ابزار تفکر استعاره ای مربوط به آثار آموزشی بدیعه پردازی است.

207– (4)
در روش سقراطی، معلم صحبت نمی کند، سؤال می کند و شاگردان سخن می گویند اما سؤال ها به گونه ای تنظیم و مطرح می شوند، که شاگرد را از جهل خویش نسبت به موضوع آگاه می گرداند و اندیشه او را برای دستیابی به حقیقت ژرفا می بخشد.

208 - (4)
تعارض فشرده به عنوان سومین شکل استعاره ای معمولاً توصیفی دو کلمه ای از یک موضوع است به طوری که دو کلمه به نظر ضد یا نقیض هم باشند. مثلاً تکاپوی خسته – دوست دشمن

نظرات  (۱)

بسیار عالی .دست مریزاد و من الله توفیق

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی